เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.ปณิดา ณ สงขลา (หมอมิ้น)
ชื่อคุณหมอสพ.ญ.ปณิดา ณ สงขลา (หมอมิ้น)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

คลินิกอายุรกรรม

การศึกษา

ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ย้อนกลับ