ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

Qualification:

1. เพศชาย/หญิง  

2. อุปนิสัยรักงานบริการ

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

4. มีความขยัน อดทน ชอบช่วยเหลือ

5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibility:

1. รับรถลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

2. คอยอำนวยความสะดวกลูกค้า

3. ดูแลทำความสะอาดสถานที่จอดรถและบริเวณรอบ ๆ

4. ประสานงานกับทีมงานรับบริการลูกค้า

5. ช่วยขับหรือขยับรถให้ลูกค้า

 

*ส่งประวัติเข้ามาที่ คุณรัตนา อ่วมบัวทอง อีเมล rattanavet4@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 090-969-9050 

*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อขอนัดสัมภาษงาน

Qualification:

1. เพศชาย/หญิง  

2. อุปนิสัยรักสัตว์ และรักงานบริการ

3. มีความรู้เรื่องการตัดแต่งทรงขนสัตว์

4. มีความขยัน อัธยาศัยดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibility:

1. ให้บริการอาบน้ำและตัดแต่งทรงขนสัตว์  

2. ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์

3. จัดเตรียมเครื่องมือการให้บริการให้พร้อม

4. ประสานงานกับทีมบริการลูกค้าและผู้ช่วย

5. ช่วยเหลือ ดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

 

*ส่งประวัติเข้ามาที่ คุณรัตนา อ่วมบัวทอง อีเมล rattanavet4@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 090-969-9050 

*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อขอนัดสัมภาษงาน

Qualification:

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - 40 ปี

2. ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านงานทรัพยากรบุคคล

4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่างๆ

5. มีความสามารถในการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูล

6. มีความรู้ ทักษะในการบริหารงาน และการจัดระบบงาน

7. มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office อย่างดี

Responsibility:

1. ติดตาม ควบคุม สำรวจ อัตรากำลังของหน่วยงาน เพื่อวางแผนและสรรหาบุคลากร ตามเป้าหมายของบริษัท

2. ดำเนินการสัมภาษณ์งานผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัคร และวิเคราะห์ผู้สมัครให้เหมาะกับงาน

3. จัดทำข้อมูลบันทึกการมาปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) ของพนักงาน

4. จัดทำเงินเดือนของพนักงาน

5. ดูแลสวัสดิการพนักงาน และจัดทำเอกสาร

6. ดูแลการแจ้งเข้า - แจ้งออก ประกันสังคม

7. ดูแลการอบรมพนักงาน

8. จัดทำสรุปและรายงานต่าง ๆ

Qualification :

1. เพศชาย/หญิง  

2. อุปนิสัยรักสัตว์ และรักงานบริการ

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

4. หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาลรักษาสัตว์เลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. กรณีช่วยคุณหมอผ่าตัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Responsibility :

1. ช่วยสัตวแพทย์ ดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง  

2. ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์การรักษา

3. จัดเตรียมเครื่องมือการรักษา

4. ประสานงานกับทีมบริการลูกค้าและสัตวแพทย์

5. ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ


*ส่งประวัติเข้ามาที่ คุณรัตนา อ่วมบัวทอง อีเมล rattanavet4@gmail.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 090-969-9050 

*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อขอนัดสัมภาษ