เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.อาทิตยา ทิพากรเสนี (หมอแจน)


ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.อาทิตยา ทิพากรเสนี (หมอแจน)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์ประจำคลินิกทั่วไปและโรคตา

คลินิก

คลินิกทั่วไปและโรคตา

การศึกษา


- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

หนังสือรับรอง

2018

- Ophthalmic Surgery TimeOnline (Center for Veterinary Education, The University of Sydney) 

การอบรม

2016

- Cataract Surgery Basic and Advance Workshop คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017

- Continuing Educational Course in Veterinary Ophthalmology (Taiwan Society of Veterinary Ophthalmology) 

2019

- International Society of Veterinary Ophthalmology Meeting-It’s all about the eyes, Beijing, China


หนังสือรับรอง


เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ