เกี่ยวกับเรา

น.สพ.เอกชัย อิ่มอร่าม (หมอเอก)


ชื่อคุณหมอ

น.สพ.เอกชัย อิ่มอร่าม

ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกสัตวแพทย์

คลินิก

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และฝังเข็ม

การศึกษา

สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้
Certificate in Veterinary Acupuncture, Chi Institute, University of Florida, USA.

หนังสือรับรอง

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ