เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ. ชนิตา ตั้งศิริรัตน์ (หมออุ้ม)ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ. ชนิตา ตั้งศิริรัตน์ (หมออุ้ม)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์ประจำคลินิกทั่วไปและโรคตา

คลินิก

คลินิกทั่วไปและโรคตา

การศึกษา

สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือรับรอง

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ