เกี่ยวกับเรา

น.สพ. พีระสุทธิ์ เพียรพิจิตรชื่อคุณหมอ

น.สพ. พีระสุทธิ์ เพียรพิจิตร

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์อาวุโสด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ

คลินิก

คลินิกโรคหัวใจและทางเดินหายใจ

การศึกษา

* บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2544 เข้าทำงานที่ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 รับผิดชอบการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไปและโดยเฉพาะโรคหัวใจและต่อมไร้ท่อและต่อมไร้ท่อ

หนังสือรับรอง

* อบรมด้านโรคหัวใจ ( Cardiology ) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

* จบหลักสูตร Long Distance Course - Cardiology 2004 (ด้านโรคหัวใจ) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

* Certificate Advance Cardiology , Faculty of veterinary medicine, Chulalongkorn University ปี 2006

* อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Advance Cardiology หัวข้อโรคฮอร์โมน Hyperadrenocorticism ปี2007-ปัจจุบัน

* เขียนบทความทางสัตวแพทย์ใน นิตยสารสัตวแพทย์ VPN ปี 2008 – ปัจจุบันเวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ