เกี่ยวกับเรา

น.สพ. ชัยพร ผลสุวรรณ์ชื่อคุณหมอ

น.สพ. ชัยพร ผลสุวรรณ์

ตำแหน่ง

ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

คลินิก

คลินิกโรคกระดูก ข้อ ระบบประสาท

การศึกษา

* จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2526 เริ่มการทำงานที่หน่วยชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ต่อมาลาออกจากราชการทุ่มเทกับการเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบงานด้านศัลยกรรมทุกด้านทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆที่สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิกอย่างเต็มตัว

* ต่อมาลาออกจากราชการทุ่มเทกับการเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบงานด้านศัลยกรรมทุกด้านทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆที่สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิกอย่างเต็มตัว

หนังสือรับรอง

* ผ่านการอบรมด้านกระดูกทั้งหลักสูตรเบื้องต้นและก้าวหน้า ( Basic& Advance) ในเรื่อง Total Hip Replacement Course และ Surgical Fixation Of Fractures Conference จากมหาวิทยาลัย Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

* ร่วมเข้าประชุมทางวิชาการของสัตวแพทย์ในระดับนานาชาติในต่างประเทศ เช่น WSAVA ( World Small Animal Veterinary Association), NAVC. ( North American Veterinary Conference), EVOA.

* สมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ด้านกระดูก (VOA)Veterinary Orthopedic Society.

* Certificate Post Graduate Foundation in Veterinary science “ Internal Medicine” University of Sydney 2003

* นำนวัตกรรมการแก้ไขกระดูกหักโดยอุปกรณ์พิเศษ Circular ring and Hybrid External Fixation ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพสัตว์ด้วยการรักษาทางน้ำ Hydrotherapy และ การรักษาด้วยเลเซอร์2003

* กรกฏาคม อบรมด้านระบบประสาท Neurology สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่ง ประเทศไทย

* Certificate Post Graduate Foundation in Veterinary science “ Internal Medicine” University of Sydney 2003

* ธันวาคม ลงทะเบียนอบรม A/O Advanced Small Animal Course: Advance Techniques Traumatology and Orthopedics ที่เมือง Davos ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

* ประธานชมรมสัตวแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

* ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษด้านศัลยกรรมทางกระดูก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2004

* กรกฏาคม อบรมด้านระบบประสาท Neurology สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่ง ประเทศไทย

* ธันวาคม ลงทะเบียนอบรม A/O Advanced Small Animal Course: Advance Techniques Traumatology and Orthopedics ที่เมือง Davos ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

* ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษด้านศัลยกรรมทางกระดูก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2006-ปัจจุบัน

* ประธานชมรมสัตวแพทย์ออร์โธปิดิกซ์แห่งประเทศไทย

* วิทยากรบรรยายพิเศษ “ การแก้ไขภาวะฉี่ไม่ออกในแมวโดยการการผ่าตัด” ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทย

* กรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 2006-2008

* วิทยากรบรรยายพิเศษ “การแก้ไขภาวะท้องผูกในแมวด้วยการผ่าตัด” ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทย1 st World Veterinary Orthopedic Congress; Munich Germany 2004 North American Veterinary Conference; Orlando USA 2009

3 rd World Veterinary Orthopedic Congress; Bologna Italy 2010 International AO Masterclass Course "Advanced Corrective Osteotomies " Cremona Italy 2011

Awards: Veterinarian of the year 2008 : Veterinary Pratitioner Association of Thailand

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ