ข่าวสาร

8 สิงหาคม วันแมวโลกเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับแมว

วันแมวสากล (International Cat Day) เป็นวันสำคัญซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี กองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare) กำหนดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2002 เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับแมว และเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว บางประเทศเรียกวันแมวสากลว่า วันแมวโลก (World Cat Day) และวันแมวสากลได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับแต่ริเริ่มเป็นต้นมา

แม้ประเทศส่วนใหญ่จะถือวันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันแมวสากล แต่รัสเซียมีวันแมวแห่งชาติ (National Cat Day) ในวันที่ 1 มีนาคม แทน ส่วนสหรัฐมีทั้งวันแมวสากล และวันแมวแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี

คลินิกแมว (CAT CLINIC)
โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
Tel : 02-953-8085 
Line : 
http://line.me/ti/p/~@vet4
Website : 
www.vet4hospital.com
Map : 
https://goo.gl/maps/h5xR4waakFD2

ย้อนกลับ