วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร    โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เป็นผู้นำในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการรักษาสัตว์เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมายาวนานกว่า 35 ปี โดยยึดมั่นในปณิธานที่จะให้บริการรักษาสัตว์อย่างมีคุณภาพ


                               

                                 VPAT's "VET IDOLS" of The Year 2008 (จรัส สืบแสง)

    เรามีความภูมิใจและเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้วงการสัตวแพทย์ในประเทศไทยก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนโดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการรักษา ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และให้สัญญาว่าเราทุ่มเทความสามารถต่อไปไม่เพียงเฉพาะตัวสัตว์ และเจ้าของสัตว์เท่านั้น แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งขอแสดงความนับถือ

Dr. Araya Phonsuwan DVM, Dr. Chaiyaporn Phonsuwan DVM


ย้อนกลับ