สพ.ญ.ศิริลักษณ์ วงษ์ตั้งมั่น (หมอเก่ง)
ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.ศิริลักษณ์ วงษ์ตั้งมั่น (หมอเก่ง)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์อาวุโส คลินิกอายุรกรรม

คลินิก

อายุรศาสตร์ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต

การศึกษา

ปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

หนังสือรับรอง

2010

* Completed the Distance Education Program in Internal Medicine : Key to Undertanding (Tutor : Dr Hugh White )ย้อนกลับ