เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.ณัฐชยา อนันตะ (หมอเอ๊ะ)


ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.ณัฐชยา อนันตะ (หมอเอ๊ะ)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

คลินิกอายุรกรรม

การศึกษา

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2561

หนังสือรับรอง


เวลาทำการ


Online Doctor

ย้อนกลับ