เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.กิจตาภรณ์ แสงจันทร์ (หมอฟ้า)


ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.กิจตาภรณ์ แสงจันทร์ (หมอฟ้า)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

คลินิกอายุรกรรม

การศึกษา

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 

หนังสือรับรอง


เวลาทำการ


Online Doctor

ย้อนกลับ