เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ. ภณิดา เมฆโสภาวรรณกุล


ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ. ภณิดา เมฆโสภาวรรณกุล (หมอออย)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

คลินิกอายุรกรรม

การศึกษา

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

หนังสือรับรอง


เวลาทำการ


Online Doctor

ย้อนกลับ