ข่าวสาร

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ผ่านการตรวจโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย 


Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) วันที่ 12 ธันวาคม 2562


โดยผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์

อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์

ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ

สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์

อ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต

                        

                                     ย้อนกลับ