บริการของเรา

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pets Clinic)


ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ Exotic Pets เช่น กระต่าย, หนูแกสบี้, ชูก้าไกลเดอร์ นก, เต่า, งู, นก และเม่นแคระ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงพิเศษต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้าใจถึงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะทางของสัตว์แต่ละแบบโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยงพิเศษ


• สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและสร้างเสริมสุขภาพให้สัตวเลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน

• สัตว์เลื้อยคลานควรได้รับการถ่ายพยาธิอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงพิเศษ


• ตรวจสุขภาพและรักษาทั่วไป

• การถ่ายพยาธิ

• การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

• การดูแลรักษาสุขภาพภายในระบบทางเดินอาหาร

• การดูแลรักษาช่องปากและฟัน

• การดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ

• การดูแลรักษาโรคผิวหนัง

• บริการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์


การหมั่นดูแลรักษาสุขภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคร้ายและสามารถช่วยรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนอยู่กับเราได้ยาวนาน

ย้อนกลับ